ANBI info

Financieel beleidsplan 2018-2021 GRRKMItexamlibrary provides CISCO certification exam preparation materials and questions and answers to improve your exam results, 100% refund guarantee. This is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
If you really intend to pass the CISCO authentication of the CISCO authentication https://theessayclub.com freeonlinedatingsites.org security solution, join us today and write the smart design of the software by using two easy to use formats, PDF files and actual problems.
cisco
The examination of dump PDF and practical test questions will help you pass the examination quickly and smoothly. If you fail in the exam, you can get a full refund. You can believe it.
200-310 pdf
Itexmlibrary provides the best platform for CISCO security mobile solution 200-310 certification exam.
1Z0-061 exam dumps
Itexmlibrary’s CISCO security mobile solution is tested by 1z0-061 every week.
200-125 exam
In itexamlibrary, CISCO 200-125 item pool is made by many experienced IT professionals and hit rate is 99.9%. If you don’t have time to prepare 200-125 or class itexamlibrary’s 200-125 learning materials, it will help you master the knowledge of exhttps://theessayclub.com freeonlinedatingsites.orgamination. With itexamlibrary, you can get excellent results from the CCNA test of data center.
210-060 dumps exam
Our 210-060 CISCO test database is very effective. Our professional team is always at your service.
300-135 exam guide
The two formats cover all syllabus recommended by CISCO to implement CISCO mobile solution certification test.
300-320 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test reactor. This will help you pass the exam easily.
300-075 pdf
Itexamnow is not only a provider of learning materials. We are a knowledge center and a knowledge center. We hire experienced IT certification professionals.
300-135 pdf
we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials.
200-310 pdf dumps
Itexamnow provides examination materials for CISCO practice test standard. If you have never had a parameter or VUE exam standard exam is very important.
210-060 exam pdf
The accuracy of question and answer is fully guaranteed, which is enough for you to pass the exam.
200-125 pdf
300-115 Cisco
210-260 exam
70-533 dumps
300-075 pdf
200-125 exam pdf
200-125 dumps exam
200-125 exam answers
200-125 exam questions
300-101 exam dumps
300-075 latest dumps
200-125 exam cisco
exam 400-101
300-075 pdf exam
300-209 exam
70-533 pdf dumps
300-115 dumps
300-070 pdf answers
70-533 pdf exam
200-125 pdf questions
200-125 dumps exam

ANBI informatie kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schagen

(onderaan ANBI informatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen)

Recente Financiën:


ANBI rapport

ANBI – algemene informatie

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI genieten wij bepaalde fiscale voordelen. Om de ANBI-status te kunnen behouden zijn wij verplicht een aantal zaken te publiceren. Met het weergeven van het financieel overzicht en onderstaande informatie wordt aan deze publicatieplicht voldaan.

Naam van de ANBI: De Protestantse Gemeente te Schagen
RSIN nummer: 002616610
Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Het nummer bij de KvK is: 76355497


Kerkelijke Administratie: Mw B. Plak–van Oostwaard, pgschagen@outlook.com, tel. 06-33638673

Rekening PG Schagen: rek.nr.: NL05 RABO 0373 7285 49 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen gevestigd te Heerhugowaard
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr.NL33 RABO 0373 7285 30 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen gevestigd te Heerhugowaard,  p/a Middenweg 47,  Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekening bijzondere bijdragen: rek.nr.NL55 RABO 0373 7285 22

Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg
Rek.nr. NL77RABO 0373 7285 14 o.v.v  Protestante Gemeente te Schagen inzake kerkje Eenigenburg gevestigd te Heerhugowaard


Doelstelling
De doelstelling van een gemeente binnen de PKN is weergegeven in artikel IV eerste lid van de Kerkorde van de PKN.  De volledige tekst van dit artikel luidt als volgt:

Artikel IV
1. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dit artikel verwoordt dat de plaatselijke kerkelijke gemeente, dus ook de onze, de opdracht heeft om:

 • In de kerkdiensten de christelijke boodschap te verkondigen, de doop te bedienen en het avondmaal te vieren;
 • De Christelijke boodschap ook buiten de kerkelijke gemeente uit te dragen;
 • Steun te verlenen aan diegenen, die steun nodig hebben, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;
 • Gemeenteleden te laten omzien naar elkaar;
 • Verdieping in de kennis van het Christelijk geloof aan te bieden
 • De kerk te laten groeien en bloeien.

De Protestantse Gemeente Schagen heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
– Het werk dat de instelling doet:
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website
– De manier waarop de instelling geld werft / de belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:
a)     De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage, collecteopbrengsten en overige giften;
b)     De opbrengsten van beleggingen van het eigen vermogen
c)     Subsidies
d)     Opbrengsten van geld-wervende acties
e)     Opbrengsten uit de verhuur van de kerkgebouwen

– Het beheer van het vermogen van de instelling:
Zie hiervoor het vastgestelde financiële beleidsplan
– De besteding van het vermogen van de instelling
Zie hiervoor het vastgestelde financiële beleidsplan

Bestuurders
De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat op dit moment uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Uit de ouderlingen worden een voorzitter en een secretaris (scriba) gekozen.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente worden verzorgd dor het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat deels uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Uit het college worden een voorzitter en een secretaris, tevens penningmeester, gekozen.

De namen van de bestuurders zijn elders op de website gepubliceerd.

Beloningsbeleid
a)      De predikant wordt bezoldigd overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie predikanten;
b)      De kerkelijk werker en administrateur zijn in loondienst bij de gemeente; hun arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers en de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN;
c)       De kerkenraadsleden en overige bestuurders verrichten hun werk als vrijwilliger en ontvangen hiervoor geen vergoeding; wel kunnen aantoonbaar gemaakte onkosten vergoed worden.
d)      Kerkmusici (organisten) ontvangen een beloning per dienst overeenkomstig de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN;
e)      Kerkmusici-vrijwilligers hebben aanspraak op de vrijwilligersvergoeding, zoals deze door de PKN met de belastingdienst is overeengekomen.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen

 1. Naam van de ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen
 2. RSIN nummer: 81.70.97.466
 3. Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
 4. KvK nummer: 78343879
 5. Het bestuur van de Diaconie van de PKN Schagen
 6. Het beleid van de Diaconie is vastgelegd in beleidsplan diaconie 2021 2023
 7. Begroting 2022 diaconie
 8. Begroting 2021 diaconie
 9. ANBI-publicatie jaarrekening 2020 Diaconie
 10. ANBI-publicatie jaarrekening 2021 Diaconie

Rekening diaconie: rek. nr. NL20 RABO 0146 1413 50 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen.
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië
Rek.nr.  NL25ABNA0463577272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië