Home

Voor de meest recente dienst, klik hier voor kerkdienstgemist.nl

Zondag 16 augustus 2020: dienst onder voorwaarden toegankelijk!
Komende zondag is er weer een publiek toegankelijke dienst, waarin  Ds H.R. Hummelen zal voorgaan. U moet zich hiervoor aanmelden, zie  het aanmeldingsformulier hieronder. U kunt ook bellen naar een van de nummers die hieronder staan vermeld. Er is plaats voor 90 gemeenteleden. De 1,5 meter afstand geldt ook binnen de kerk. Er wordt niet door de gemeente gezongen, maar er zijn wel enkele voorzangers aanwezig. Er is geen gelegenheid tot koffiedrinken, na afloop van de dienst. De liturgie vindt u hier.. De collecte is voor de instandhouding van het kerkgebouw.
De viering wordt ook uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. De uitzending start dan 10 minuten voor aanvang van de dienst. De liturgie is nog niet bekend.

Inschrijving geopend voor zondag 16 augustus, via deze link: INSCHRIJFFORMULIER BEZOEK KERKDIENST

Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Recente berichten en nieuws kerkenraad: met ingang van begin juli onder voorwaarden weer bij elkaar! (update 27 juni 2020)

Door de recente versoepeling van de corona-maatregelen, zal het binnenkort weer mogelijk zijn om publiekelijk toegankelijke erediensten te houden. We zijn hier als kerkenraad erg blij mee, omdat door velen van ons het ontbreken van de zondagse bijeenkomsten als een groot gemis wordt ervaren.

Tegelijkertijd stelt het ons voor de grote verantwoordelijkheid om alles zo te organiseren, dat de bijeenkomsten binnen de geldende regelgeving kunnen plaatsvinden en voor iedereen veilig zijn. Om dat te kunnen verzekeren, is er in de afgelopen weken veel overleg geweest om de verschillende mogelijkheden te overwegen. Hieronder staan de belangrijkste punten die hieruit voortvloeien genoemd.

Hoewel het mogelijk is om de maand juni te gebruiken als ‘oefenmaand met 30 personen’, hebben  we  als kerkenraad besloten dit niet te doen. De termijn om dit te regelen was erg kort en het maximum aantal van 30 personen is erg laag. Er zou een streng reserveringssysteem moeten komen waardoor erg veel kerkleden mogelijk teleurgesteld zouden zijn. Om deze redenen worden in juni de online vieringen gecontinueerd met behulp van eigen opnames en tussentijds zijn de voorbereidingen voor juli in gang gezet.

We hebben daarom besloten dat we vanaf zondag 5 juli weer beginnen met publiek toegankelijke erediensten. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Er zijn er een aantal belangrijke voorwaarden van toepassing. Voorlopig is het volgende besloten:

  • Er dient 1,5 meter onderlinge afstand bewaard te worden; mensen van hetzelfde huisgezin mogen wel bij elkaar zitten. Dit maximeert het aantal bezoekers tot ca 90-100. We willen eerst beginnen met maximaal 90 inschrijvingen
  • Er zal geen gelegenheid zijn tot koffiedrinken na afloop van de dienst tot en met 16 augustus. Het is nu al veel regelwerk en we willen eerst verdere ervaring opdoen. Mocht t.z.t. de landelijke ontwikkelingen ons een goed signaal geven, dan is zondag 23 augustus een leuke zondag, omdat dit het einde van de zomervakantie is
  • Gemeentezang wordt sterk ontraden, vanwege het verhoogde besmettingsrisico. We mogen wel met enkele voorzangers werken. Dit is gemaximeerd tot 3 voorzangers.

Deze voorwaarden zijn voor niemand plezierig of aantrekkelijk. Dat er geen gemeentezang zal zijn en geen gelegenheid om met elkaar te kunnen koffiedrinken, roept zonder twijfel een gevoel van teleurstelling op. Dat hadden we liever anders gezien. We realiseren ons als kerkenraad dat bijeenkomsten op deze wijze zeker niet gelijkwaardig zullen aanvoelen als reguliere erediensten. En wellicht zijn ze daar ook niet gelijkwaardig aan. We zijn er echter van overtuigd dat we als gemeente in staat zijn om binnen de geldende beperkingen waardevolle bijeenkomsten te hebben.

Er zijn diverse alternatieven mogelijk. Mocht u zelf een (muzikale) bijdrage willen leveren, dan wordt u van harte uitgenodigd dit te melden bij onze voorgangers!

We realiseren ons echter ook dat er gemeenteleden zijn die het nog niet comfortabel vinden om in deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. Het staat u natuurlijk absoluut vrij om dit af te wegen en de diensten niet bij te wonen. De diensten worden live uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken, zoals we dat tot op heden hebben opgelost.

Hoe gaan de diensten in de praktijk?

Er is nagemeten in de kerk: zoals het zich nu laat opmeten, zijn er zo’n 90 zitplekken beschikbaar, op voldoende afstand tot elkaar. Omdat huisgenoten bij elkaar mogen zitten, kan er wel veel benodigde ruimte worden bespaard. We roepen iedereen dan ook op om, indien mogelijk, tegelijkertijd met huisgenoten te komen. Als dit optimaal wordt gebruikt, kunnen we zoveel mogelijk richting het maximum van 100 personen in onze kerk gaan.

We stellen een online reserveringssysteem beschikbaar via de website van onze kerk (link beschikbaar op de home-pagina van www.pgschagen.nl). We willen mensen aanmoedigen zichzelf (digitaal) te registreren als bezoeker, zodat u verzekerd kunt zijn van een zitplek.

Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij een van de coördinatoren:

  • Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522
  • Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123
  • Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101
  • Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123

In het kerkgebouw zijn coördinatoren (meestal zullen dit ambtsdragers en kosters zijn), die regelen dat u bij binnenkomst een plek toegewezen krijgt. In principe zullen eerst plekken in de zijbeuken van de kerk worden opgevuld.

Bij het uitgaan van de kerk zullen er telkens delen van de kerk worden aangewezen voor vertrek, zodat er 1,5 meter bewaard kan worden door de vertrekkende aanwezigen. U wordt verzocht om niet nabij de uitgang te blijven staan, maar om door te lopen, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen om op een veilige manier het kerkgebouw te verlaten.

Nog wat praktische zaken:

Het jeugdteam heeft laten weten dat er in de zomer geen crèche verzorgd zal worden: hiervoor zouden weer aanvullende maatregelen nodig zijn, die nogal oncomfortabel voelen. Er wordt wel gewerkt aan een rooster, zodat er met ingang van september weer jeugdwerk kan plaatsvinden.

De toegang naar de kerkzaal verloopt direct vanuit de hal: de Hans Leijdekkers-zaal zal niet worden gebruikt om doorheen te lopen.

U wordt verzocht om uw jas bij u te houden en bij voorkeur zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Bij binnenkomst in de hal zal er zeep of desinfectiemiddel beschikbaar zijn en we willen u vragen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken.

Bij de uitgang zal er één collecte zijn: wekelijks zal het doel afwisselend worden bepaald door de Diaconie en de Kerkrentmeesters. De collecte wordt verzameld in een (grote) melkbus, vanwege de hygiëne.

Bovenstaande is helaas een lange lijst van voorschriften en protocol. Maar laten we ons vooral realiseren dat dit slechts een begin is, waarin we de mogelijkheden aftasten. Hopelijk geeft de realiteit ons gaandeweg meer ruimte.

We hopen op gezegende bijeenkomsten met elkaar, juist ook in deze tijd.

Het gebruiksplan / protocol voor de diensten in onze kerk vindt u hier: Gebruiksplan Grote Kerk 2.1

Kerk op woensdag en donderdag geopend

Vanaf 1 juli is de Grote Kerk op woensdag en donderdag open van 11.00u – 13.00u. Er is ruimte voor gebed, persoonlijke meditatie, het aansteken van een kaars, het schrijven van een kaart naar andere gemeenteleden. Een pastoraal gesprek is eveneens mogelijk, al zijn onze pastores niet alle dagen aanwezig.

Hiermee willen we blijven doorgaan ook al kunnen we ook weer vanaf 5 juli zondags naar de kerk. We moeten echter de tijdstippen wel aanpassen in verband met de hygiëne maatregelen. Om te voorkomen dat we alle zitplaatsen één voor één moeten schoonmaken na de dienst hebben we besloten om twee dagen voor en na de dienst de kerkzaal niet open te stellen. Dit betekent dat de kerk vanaf 5 juli op woensdag en donderdag open zal zijn van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Voor kinderen is er een online aanbod beschikbaar

Voor bijbelbasics moet je jezelf (gratis) registreren; je krijgt dan elke week een mail met het programma voor komende zondag.

http://www.dehenkieshow.nl https://creatiefkinderwerk.nl/

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2019, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
In zijn vergadering van 14 april 2020 heeft het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van de gemeente over 2019 goedgekeurd. Een samenvatting van deze jaarrekening staat hier gepubliceerd. Gemeenteleden die hier vragen over hebben of inzage willen verkrijgen in de gehele jaarrekening kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die het geheel of gedeeltelijk oneens zijn met dit jaarverslag kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan de scriba. Op 13 mei zal de kerkenraad, met inachtname van alle ingekomen zienswijzen, de jaarrekening vaststellen.

Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad :onzekerk juni-juli-augustus 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen
Maandag 15 juli 2020: 13.30 uur College van rentmeesters, db., Wulpenhof 3.

Helaas geen andere activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .