ANBI informatie kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schagen

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI genieten wij bepaalde fiscale voordelen. Om de ANBI-status te kunnen behouden zijn wij verplicht een aantal zaken te publiceren. Met het weergeven van het financieel overzicht en onderstaande informatie wordt aan deze publicatieplicht voldaan.

Kerkelijke Administratie:
Mw B. Plak–van Oostwaard – pgschagen@outlook.com – tel. 06-33638673

Rekening PG Schagen: 
rek.nr.: NL05 RABO 0373 7285 49 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen gevestigd
te Heerhugowaard
Voor kerkelijke bijdragen: 
rek.nr.NL33 RABO 0373 7285 30 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen gevestigd te Heerhugowaard,  p/a Middenweg 47,  Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekening bijzondere bijdragen: rek.nr.NL55 RABO 0373 7285 22

Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg:
Rek.nr. NL77RABO 0373 7285 14 o.v.v  Protestante Gemeente te Schagen inzake kerkje Eenigenburg gevestigd te Heerhugowaard

Doelstelling
De doelstelling van een gemeente binnen de PKN is weergegeven in artikel IV eerste lid van de Kerkorde van de PKN.  De volledige tekst van dit artikel luidt als volgt:

Artikel IV
1. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dit artikel verwoordt dat de plaatselijke kerkelijke gemeente, dus ook de onze, de opdracht heeft om:

  • In de kerkdiensten de christelijke boodschap te verkondigen, de doop te bedienen en het avondmaal te vieren;
  • De Christelijke boodschap ook buiten de kerkelijke gemeente uit te dragen;
  • Steun te verlenen aan diegenen, die steun nodig hebben, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;
  • Gemeenteleden te laten omzien naar elkaar;
  • Verdieping in de kennis van het Christelijk geloof aan te bieden
  • De kerk te laten groeien en bloeien.
  • De Protestantse Gemeente Schagen heeft geen winstoogmerk.


Beleidsplan

– Het werk dat de instelling doet:
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website
– De manier waarop de instelling geld werft / de belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:
a) De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage, collecteopbrengsten en overige giften;
b) De opbrengsten van beleggingen van het eigen vermogen
c) Subsidies
d) Opbrengsten van geld-wervende acties
e) Opbrengsten uit de verhuur van de kerkgebouwen

– Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling (zie pag 8 en verder): Beleidsplan 2024-2028

Bestuurders
De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat op dit moment uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Uit de ouderlingen worden een voorzitter en een secretaris (scriba) gekozen.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente worden verzorgd dor het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat deels uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Uit het college worden een voorzitter en een secretaris, tevens penningmeester, gekozen.

Beloningsbeleid
a) De predikant wordt bezoldigd overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie predikanten;
b) De kerkelijk werker en administrateur zijn in loondienst bij de gemeente; hun arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers en de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN;
c) De kerkenraadsleden en overige bestuurders verrichten hun werk als vrijwilliger en ontvangen hiervoor geen vergoeding; wel kunnen aantoonbaar gemaakte onkosten vergoed worden.
d) Kerkmusici (organisten) ontvangen een beloning per dienst overeenkomstig de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN;
e) Kerkmusici-vrijwilligers hebben aanspraak op de vrijwilligersvergoeding, zoals deze door de PKN met de belastingdienst is overeengekomen.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website.

Anbi

Naam van de ANBI: 
De Protestantse Gemeente te Schagen
RSIN nummer: 002616610
Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Het nummer bij de KvK is: 76355497

Recente Financiën: