Privacyverklaring

Privacy statement Protestantse Gemeente te Schagen

De Protestantse Gemeente te Schagen (PGSchagen) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, gast-leden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.Verwerking van uw gegevensWij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt tevens via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid.Gegevens inzien, wijzigen of verwijderenDe PGSchagen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de Scriba van de PGSchagen   Postbus71, 1740AB Schagen
  • U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van de PGSchagen,
  • Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
  • De PGSchagen houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Daarnaast worden de gegevens van gast-leden en bezoekers vastgelegd. De e-mailadressen uit deze ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.
  • Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid, gast-lid of bezoeker uw e-mailadres aan de PGSchagen hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd.
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden, deze gegevens staan onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Onze website

PGSchagen gebruikt op haar website geen cookies. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden uitgewisseld en /of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming.

Fotografie/ Film / Audio /Bewakingscamera’s

In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden door ons geautoriseerde personen opnamen gemaakt. Deze worden gepubliceerd in onze verschillende uitingen, zoals in onze kerkbladen, website en t.b.v. onze zieken . Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar de coördinator gegevensbescherming.

In de verschillende ruimtes hanteren wij verschillende regels: in de kerkzaal (tijdens kerkdiensten) mogen uitsluitend opnamen worden gemaakt vanaf de achterkant, er mogen geen gezichten in beeld komen, tenzij de personen op het podium staan. In de hal en de koffiezaal mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er 10 of meer mensen op staan. In alle overige ruimtes mag alleen met directe toestemming opnamen van de mensen worden gemaakt (indien 18 jaar en ouder, anders moet het aan de ouders worden gevraagd). Indien er opnamens worden gemaakt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, moet er op dat moment ook toestemming worden gevraagd aan desbetreffende personen.

Bij Doop- Trouw- en Afscheidsdiensten, alsmede Intrede- en Bevestigingsdiensten worden vooraf afspraken gemaakt.

De bewakingscamera’s in de kerk worden tijdens kerkdiensten alleen gebruikt door de organist en er worden tijdens kerkdiensten of andere activiteiten geen beelden opgeslagen of verspreid.

Wanneer u zichzelf (ondanks uw aangegeven bezwaren) toch tegenkomt op een foto of film , kunt u dit mailen naar de scriba@pgschagen.nl.

Beveiliging

De PGSchagen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Coördinatie

De PGSchagen heeft op organisatorische gronden een Coördinator gegevensbescherming aangesteld, met als taken:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de organisatie;
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen;
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie.
  • afhandelen ingediende bezwaren binnen de organisatie. 

Vragen over privacybeleid

De PGSchagen houdt het recht haar privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de coördinator gegevensbescherming.

Contactpersonen.

Voor vragen/advies/opmerkingen/bezwaren m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens bij de coördinator gegevensbescherming via email: gegevensbescherming@pgschagen.nl

Voor klachten en inzicht van uw persoonsgegevens email naar: scriba@pgschagen.nl of schrijf naar Scriba Protestantse Gemeente te Schagen  Postbus71, 1740AB Schagen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij deze privacyverklaring niet naleven.

Vastgesteld 5 juli 2018.