Home

Voor de meest recente dienst, klik hier voor kerkdienstgemist.nl

Zondag 27 september 2020: dienst onder voorwaarden toegankelijk! 
Komende zondag is er weer een publiek toegankelijke dienst, waarin ds. P. van Ankeren uit Wognum zal voorgaan. Dit is ook het Startweekend voor jeugdwerk. U moet zich voor deze dienst aanmelden, zie het inschrijfformulier hieronder.
U kunt ook bellen naar een van de nummers die hieronder staan vermeld. Er is plaats voor 90 gemeenteleden. De 1,5 meter afstand geldt ook binnen de kerk. Er wordt niet door de gemeente gezongen, maar er zijn wel enkele voorzangers aanwezig. Er is geen gelegenheid tot koffiedrinken na afloop van de dienst. De liturgie en mededellingen vindt u hier. De viering wordt ook uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. De uitzending start dan 10 minuten voor aanvang van de dienst.
Inschrijving geopend voor zondag 27 september, via deze link: INSCHRIJFFORMULIER BEZOEK KERKDIENST
 

Dit is het Startweekend voor jeugdwerk en er staat voor alle kinderen en tieners een ontbijt klaar vanaf 9.30u; graag wel aanmelden via het inschrijfformulier dat je komt.

Ons gemeentelid Suzanne Beets is terug uit ziekenhuis en opgenomen in de Magnushof.
Haar bezoeken is mogelijk na 15.00 uur na overleg met Irene van der Veur, tel. 06 137 35 971

Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Recente berichten en nieuws kerkenraad: toegang erediensten ongewijzigd tot nader order! (update begin september 2020)

In mijn vorige bijdrage beschreef ik dat met ingang van begin juli onze erediensten weer publiek toegankelijk zijn. Deze toegang gaat helaas gepaard met een lange lijst van voorschriften en protocol. We hoopten na deze start, dat de realiteit ons gaandeweg meer ruimte zou bieden. Helaas is de realiteit dat er weinig aanleiding is om versoepelingen door te voeren.

We zijn als kerkenraad blij dat de diensten wel weer toegankelijk zijn en dat er ook een relevante opkomst is op zondag, wat betekent dat dit in een behoefte voorziet. Tegelijkertijd blijven we ons als kerkenraad zeer verantwoordelijk voelen voor onze gemeente en willen we dat de bijeenkomsten binnen de geldende regelgeving kunnen plaatsvinden en voor iedereen veilig zijn. Daarom hebben we recent in een vergadering (20 augustus jl) besloten tot nader order (dus geen nader bepaalde einddatum) te blijven vasthouden aan de huidige werkwijze.

Dat betekent:

 • Neem allen 1,5 meter afstand in acht en blijf thuis bij koorts of verkoudheidsklachten
 • We blijven de aanwezigen registreren en moedigen iedereen aan om zich online te registreren voorafgaande aan de dienst (link op home-pagina van www.pgschagen.nl). Dit is van belang voor een mogelijk maximum aantal aanwezigen (ca 90-100 personen) en er zijn zo registraties beschikbaar, mocht dat noodzakelijk blijken. Wij behandelen deze inschrijvingen vertrouwelijk en vernietigen de lijsten na verloop van tijd! Mocht het lastig zijn om uzelf te registreren, dan kunt u bellen naar een van onderstaande nummers
 • Graag via het middenpad blijven lopen en probeer daarbij ook passanten ruim te laten passeren, als er nog even een praatje wordt gemaakt.
 • Zang blijft uitgevoerd worden met enkele voorzangers, mogelijk iets meer uitgebreid dan de huidige solo’s en duo’s. In ieder geval zal er geen gemeentezang plaatsvinden. We benadrukken dat gemeenschappelijk iets hardop zeggen geen risico vormt en daar willen we zoveel mogelijk gebruik van maken.
 • Bij vertrek na afloop van de dienst wijzigt evenmin iets: er zal geen koffie worden geschonken. Dit is een groot gemis voor velen. Laten we toch het gesprek met elkaar proberen aan te gaan, rondom de diensten. Bij voldoende ruimte kan er ook op eigen gelegenheid met elkaar een kopje koffie worden gedronken.
 • De startzondag en de oecumenische viering zullen worden geannuleerd en vervangen door reguliere diensten. De invulling voor overige bijzondere diensten later in het seizoen, zal nog nader worden aangekondigd.

Wat verandert er wel:

 • Het jeugdwerk zal wel starten. De regelgeving voor deze leeftijdsgroep is minder streng en het risico is beperkt. In het rooster staat het aanbod qua jeugdwerk beschreven.
 • De mededelingen zullen weer op papier beschikbaar worden gesteld voorafgaand aan de dienst.

We realiseren ons echter ook dat er gemeenteleden zijn die het nog niet comfortabel vinden om in deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. Het staat u natuurlijk absoluut vrij om dit af te wegen en de diensten niet bij te wonen. De diensten worden live uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken, zoals we dat tot op heden hebben opgelost.

Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij een van de coördinatoren:

 • Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522
 • Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123
 • Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101
 • Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123

In het kerkgebouw zijn coördinatoren (meestal zullen dit ambtsdragers en kosters zijn), die regelen dat u bij binnenkomst een plek toegewezen krijgt.

Bij het uitgaan van de kerk zullen er telkens delen van de kerk worden aangewezen voor vertrek, zodat er 1,5 meter bewaard kan worden door de vertrekkende aanwezigen. U wordt verzocht om niet nabij de uitgang te blijven staan, maar om door te lopen, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen om op een veilige manier het kerkgebouw te verlaten.

Nog wat praktische zaken:

De toegang naar de kerkzaal verloopt direct vanuit de hal: de Hans Leijdekkers-zaal zal niet worden gebruikt om doorheen te lopen.

U wordt verzocht om uw jas bij u te houden en bij voorkeur zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Bij binnenkomst in de hal zal er zeep of desinfectiemiddel beschikbaar zijn en we willen u vragen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken.

Bij de uitgang zal er één collecte zijn: wekelijks zal het doel afwisselend worden bepaald door de Diaconie en de Kerkrentmeesters. De collecte wordt verzameld in een (grote) melkbus, vanwege de hygiëne.

Het gebruiksplan / protocol voor de diensten in onze kerk vindt u hier: Gebruiksplan Grote Kerk 2.1

Kerk op donderdagochtend geopend

Met ingang van begin september is de Grote Kerk op donderdagochtend open van ca 10.00u – 12.00u voor in ieder geval de maand september. Er is ruimte voor gebed, persoonlijke meditatie, het aansteken van een kaars, het schrijven van een kaart naar andere gemeenteleden. Onze pastores zullen op deze dagen niet aanwezig zijn.

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Generale Synode
Kijk hier voor het verslag van de (laatste) vergadering van 19 juni 2020

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2019, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
In zijn vergadering van 14 april 2020 heeft het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van de gemeente over 2019 goedgekeurd. Een samenvatting van deze jaarrekening staat hier gepubliceerd. Gemeenteleden die hier vragen over hebben of inzage willen verkrijgen in de gehele jaarrekening kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die het geheel of gedeeltelijk oneens zijn met dit jaarverslag kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan de scriba. Op 13 mei zal de kerkenraad, met inachtname van alle ingekomen zienswijzen, de jaarrekening vaststellen.

Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

 

 

 HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad ONZE KERK september-oktober 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen
Helaas geen  activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .